Talichův Beroun 2018

Městské kulturní centrum Beroun a město Beroun pořádají od  7.října  do  13. listopadu 2018
XXXIVI. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun za podpory Krajského úřadu Středočeského kraje.


Úvodní slovo starosty města Berouna

Ivan Kůs - starostaVážení přátelé hudby, dámy a pánové.

Po sedmi letech v čele festivalového výboru, ale také z pozice končícího starosty města, je pro mne opravdovou ctí, že Vás mohu u příležitosti zahájení již 36. ročníku našeho festivalu touto cestou opět oslovit a pozdravit. Myslím si, že za poslední léta se podařilo uměleckou a společenskou úroveň festivalu významně pozvednout. Ohlasy vystupujících umělců, ale zejména vás – posluchačů, to potvrzují. V této souvislosti bych chtěl opravdu ze srdce poděkovat svým spolupracovníkům z festivalového výboru, z městského úřadu a také z našeho Městského kulturního centra. Ti všichni odvedli a stále odvádějí vskutku poctivou a obětavou práci. Přidáme-li k tomu vynikající podporu sponzorů a podporovatelů festivalu, před kterými je třeba hluboce smeknout, pak mám za to, že nejen zakladatelům festivalu, ale ani Václavu Talichovi a našemu městu jsme žádnou ostudu neudělali. Právě naopak. Dámy a pánové, vážím si toho, že jsem při tom s vámi mohl být.

Festival, to jsou konkrétní lidé. Dovolte mi proto, abych jmenoval alespoň ty, kteří podle mého názoru v posledních letech úroveň festivalu nejvíce ovlivnili, ostatní jistě prominou. Byli to zejména dramaturgové prof. Jiří Hlaváč a pan Petr Kadlec, dále tajemnice festivalu paní Miloslava Štaflová a jeho produkční paní Jana Lásková.

Ukázalo se také, že rozhodnutí města koupit staroslavnou Plzeňku a zachránit ji tak pro kulturu bylo správné. Její postupné vylepšování, které je vidět na první pohled, vytvořilo pro kulturní a společenský život města včetně našeho festivalu velmi dobré podmínky.

Jak ale říká klasik – Kdo chvíli stál, již stojí opodál… Je řada nápadů a záměrů, které, pokud se je podaří realizovat, povedou k dalšímu posílení skutečného nadregionálního významu festivalu. Cestu, jak toho dosáhnout, po vzoru některých srovnatelných festivalů, vidím v opravdovém posílení jeho svébytnosti – organizační i finanční. Bez výrazné podpory města Berouna se to ale neobejde. Těm, kteří o tom budou rozhodovat přeji odvahu a šťastnou ruku.

Ivan Kůs
starosta města
a předseda festivalového výboru


Úvodní slovo dramaturga festivalu

Petr Kadlec - dramaturgChtěl jsem psát o dramaturgii letošního talichovského festivalu ve spojení se 100. výročím naší republiky. Ale stejně jsem věděl, že v této souvislosti by to nakonec měl být Václav Talich, kdo by k nám měl promluvit. Co by nám tak asi popřál?

Václavu Talichovi dali „jeho lidé a jeho země“ pocítit slávu jako velkému dirigentovi, ale připravili také jeho pád. To bylo po roce 1945, když ho komunisté opakovaně obviňovali z kolaborace s nacisty, zakazovali mu pracovat a tím tohoto nezlomného člověka nakonec zlomili. Bojoval ovšem srdnatě: „Cítím se hrůzně unaven a značně otřesen ve své sebedůvěře, ale přesto občas se ve mně ozve hlas vůle, který mne zve k novému začátku, a chci věřit, že časem zmohutní v moudrý zpěv žencův, jehož spodní tón bude přebolená bolest. Vždyť vědomí smrti dodává závažnost životu, pohanění prohlubuje chválu, jako poznání chudoby zlidšťuje bohatce.“

Někdy v té době, kdy mu bylo nejhůř a kdy byl mnohými opuštěn, dokázal najít světlo a naději. Píše se podzim 1945 a Talich přednáší pro mladé lidi o duchovních rovinách hudby. V závěru jeho řeč daleko přesahuje téma, a i když to tak na první pohled nevypadá, myslím, že v sobě má apel i k dnešku. K naší současnosti a k našim oslavám. A k úkolům, které před sebou jako jednotlivci i jako společenství stále máme.

„Život zkrásněl. Je naštěstí zase nebezpečný. Béřeme do rukou věci, které jsme tolikrát viděli, a v němém úžasu zjišťujeme, že jsme je vlastně ještě neviděli. Slyšíme, k čemu jsme bývali hluší, a vciťujeme se ve věci, které nám připadaly, ach, tak neobvyklými! (…) Vytáhněme člověka z kožicha titulů, postavme ho se stejnými právy jednoho vedle druhého, ne: já, já, já, nýbrž: my, my, my, spojeni bratrským pracovním společenstvím (…), abychom provedli důkaz, že štěstí není v klidu, nýbrž v pohybu; kdo nepracuje, nežije. Nešijme boty, nehrajme divadlo, nevyrábějme sklo, nepěstujme dobytkářství, to je málo, to je pouhý mechanický materialismus, a ten nestačí. Šijme nejlepší boty na světě, hrajme divadlo nejkrásněji, vyrábějme sklo, které bude bez konkurence, vytvořme vzorné dobytkářství – tím jakostním přídavkem teprve dáme své práci smysl, zduchovníme ji. Jak krásně bude na tom božím světě, jestliže lid sám pochopí práci v celé její mravní hloubce, sám sobě bude pobízečem k větší a dokonalejší výkonnosti a kdy každý z nás řekne se stejnou opravdovostí, jak to před časem učinil můj zesnulý přítel Stanislav Novák, když jsme spolu stavěli Českou filharmonii na novém základě. Řekl tehdy: „Víš, přál bych, aby ten orchestr umělecky tak vyrostl, že bych se musel přestěhovat od prvního pultu k poslednímu.“ To je ta pravá ctižádost. Jediná skutečná ctižádost, kde nezáleží na tom, jestli jsi vysokým, prostředním nebo spodním tónem v souzvuku, jako spíše na tom, abys byl dobře znějícím tónem, a hlavně tónem, dobře znějícím v souzvuku.“

Petr Kadlec
dramaturg festivalu


Předprodej vstupenek a abonentek

Vstupenky a abonentky můžete zakoupit na adrese:
Městské informační centrum Beroun, Husovo náměstí č.p. 69,
tel. 311 654 321, e-mail: mic@mkcberoun.cz